• Printer Friendly Version

Notice of Nondiscrimination & Accessibility Statements

This facility is accredited by The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. If you would like to report a concern about the quality of care you received here, you can contact The Joint Commission at 1.800.994.6610.

CalvertHealth Medical Center does not discriminate with regards to patient admissions, room assignment, patient services, visitation privileges or employment on the basis of race, color, national origin, ethnicity, age, gender, sexual orientation, gender identity or expression, physical or mental disability, religion, culture, language, ability to pay or socioeconomic status.

El Centro Médico de CalvertHealth no discrimina con respecto a la admisión de pacientes, asignación de habitaciones, servicios para pacientes, privilegios de visitación o empleo sobre la base de raza, color, nacionalidad, etnicidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad física o mental, religión, cultura, idioma, capacidad de pago o nivel socioeconómico. Trung Tâm Y Khoa

CalvertHealth không phân biệt đối xử trong việc tiếp nhận bệnh nhân, phân phòng bệnh, các dịch vụ phục vụ bệnh nhân, đặc quyền thăm người bệnh hay tuyển dụng vì lý do chủng tộc, màu da, quốc gia xuất thân, dân tộc, độ tuổi, giới tính, xu hướng tình dục, nhận diện hoặc thể hiện giới tính, khuyết tật cơ thể hay tâm thần, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, khả năng chi trả hay tình trạng kinh tế xã hội.

Recognizing that the exchange of information between patient and provider is an essential element of quality patient- and family-centered care, CalvertHealth provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages as well as written information in other formats such as large print, audio, accessible electronic formats. If you believe that CHMC has failed to provide these services or discriminated in another way, you can file a grievance with Civil Rights Coordinator, 100 Hospital Road, Prince Frederick, Maryland 20678; telephone number 410.535.4000.

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 410.535.4000.
Amharic: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1 410.535.4000
Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 410.535.4000.
French: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 410.535.4000.
Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 410.535.4000.
Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1410.535.4000.
Portuguese: ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 410.535.4000.
Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 410.535.4000.
Kru (Bassa): Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410.535.4000.
Ibo: Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 410.535.4000.
Yoruba: AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 410.535.4000.
Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 410.535.4000.
French Creole: ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 410.535.4000.
Farsi: توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 1 ) 535 )014( - 0444
Urdu: خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ ک 535 - .0444


back to top button